Regulaminy

Wykaz ulg dla biletów

Wykaz ulg dla biletów:

     
           

Miesięcznych

       
           

Grupa społeczna

     

         Ulga

Doktorant         51%
Dziecko niepełnosprawne     78%
Kombatant       51%
Nauczyciel         33%
Nauczyciel akademicki     33%
Niewidomy       37%
Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji 93%
Student         51%
Uczeń         49%
           

Jednorazowych

       
           

Grupa społeczna

     

         Ulga

Celnik (na służbie)       78%
Dziecko do 4 lat       78%
Dziecko niepełnosprawne     78%
Dziecko od 4 do 5 lat       37%
Inwalida wojenny - I gr.     78%
Inwalida wojenny - pozostałe grupy   37%
Kombatant       51%
Niewidoma ofiara działań wojennych   78%
Niewidomy       37%
Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji 93%
Opiekun dziecka niepełnosprawnego   78%
Opiekun inwalidy wojennego - I gr.   95%
Opiekun osoby niesamodzielnej     95%
Osoba niesamodzielna       49%
Policjant (na służbie)       78%
Przewodnik niewidomego     95%
Straż graniczna - ochr. SK     100%
Straż graniczna (na służbie)     78%
Weteran inwalida       37%
Żołnierz niezawodowy       78%
Żołnierz ŻW       78%

Regulamin linii autobusowych

Regulamin linii autobusowych

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB AUTOBUSAMI
Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Spółki z o.o.

I. Zasady ogólne.

 1. Przewóz odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego biletu jednorazowego, bądź miesięcznego elektronicznego (EM-karty) łącznie z biletem papierowym (paragon fiskalny);

 2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Regulamin korzystania z biletu elektronicznego (EM-karty).

 3. Bilet jednorazowy nabywa się u kierowcy autobusu;

 4. Bilet jednorazowy ulgowy można nabyć dopiero po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki;

 5. Bilet miesięczny kupuje się w siedzibie Spółki, usytuowanej przy ul. Krakowskiej 51 pok. 15, 45-018 Opole, w okresie od 25 dnia mijającego miesiąca do 5 dnia miesiąca właściwego;

 6. Bilet miesięczny uprawnia wyłącznie jego właściciela do nieograniczonej liczby przejazdów na danej trasie w ciągu miesiąca, na okres na który został wykupiony;

 7. Bilet miesięczny wystawiany jest personalnie na nazwisko jego właściciela i jest ważny tylko w połączeniu z dokumentem tożsamości właściciela;

 8. Bilet miesięczny ulgowy jest ważny razem z ważnym dokumentem uprawniającym jego właściciela do zniżki;

 9. Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. dopuszczają możliwość przejazdów kombinowanych* na podstawie biletów jednorazowych oraz miesięcznych;

 10. Bilet dla przejazdu kombinowanego wydaje się na całą relację przejazdu podróżnego – od przystanku wsiadania do przystanku docelowego podróży;

 11. Wysokość opłaty za przewóz osób autobusami Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. ustala się za łączną odległość taryfową całej drogi/trasy, na której odbywa się przejazd – dotyczy także przejazdów kombinowanych;

II. Obowiązki pasażerów.

 1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego go do przejazdu;

 2. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu lub dokumentu tożsamości zobowiązany jest uiścić opłatę karną oraz wykupić bilet uprawniający do kontynuowania podróży;

 3. Odstępowanie biletu przez jego właściciela innej osobie jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;

 4. Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w taki sposób, by nie utrudniał on nikomu podróży i nie zagrażał bezpieczeństwu jazdy;

 5. Zabrania się umieszczania bagażu na miejscach przeznaczonych do siedzenia;

 6. Pasażer ponosi odpowiedzialność za zawinione przez niego szkody powstałe w autobusie;

 7. Zabrania się przewożenia materiałów niebezpiecznych, mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia pasażerów, szkodę w mieniu bądź niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego;

 8. Zabrania się przewożenia zwierząt;

 9. Zabrania się wstępu do autobusu oraz jazdy pasażerom znajdującym się w widocznym stanie nietrzeźwości;

 10. Pasażer ma prawo składać skargi, wnioski i zażalenia dotyczące warunków przewozu, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i innych aktach prawnych.

 11. Pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych przed zakupem biletu zobowiązani są bez wezwania okazać dokument uprawniający do ulgi.

 12. Pasażerowie małoletni do lat 5 mogą podróżować wyłącznie na miejscach siedzących.

III. Obowiązki przewoźnika.

 1. Spółka jest zobowiązana zapewnić pasażerom bezpieczeństwo jazdy sprawnymi technicznie autobusami, kierowanymi przez profesjonalnych kierowców;

 2. Kierowca autobusu ma obowiązek:

  1. przestrzegać przepisów określonych w Prawie o ruchu drogowym i innych aktach prawnych z zakresu dotyczącego kierowania pojazdami oraz regulaminu Spółki;

  2. zachowywać należytą staranność w celu realizowania przewozów zgodnie z rozkładem jazdy;

  3. zatrzymywać autobus w celu wysiadania i wsiadania pasażerów wyłącznie na przystankach autobusowych uwzględnionych w rozkładzie jazdy;

 3. Za wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, niezależne od przewoźnika, Spółka odpowiedzialności nie ponosi;

 4. Kierowca autobusu oraz osoby upoważnione przez przewoźnika, mają prawo kontrolować bilety, dokumenty tożsamości oraz uprawnienia do ulgowych przejazdów pasażerów;

 5. W przypadku ujawnienia:

  1. faktu jazdy bez ważnego dokumentu tożsamości lub dokumentu uprawniającego do ulgi, kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo żądać zapłacenia przez pasażera opłaty karnej w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) oraz wykupienia biletu do kontynuowania przejazdu;

  2. faktu jazdy bez ważnego biletu, kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo żądać zapłacenia przez pasażera opłaty karnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz wykupienia biletu do kontynuowania przejazdu;

  3. zawinionego przez pasażera wstrzymania kursu lub zmiany jego trasy, kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo żądać zapłacenia przez pasażera opłaty karnej w wysokości 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);

 6. Kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo wydalić z autobusu pasażera zachowującego się w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz żądać w tym zakresie pomocy ze strony ustawowo umocowanych organów porządkowych.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Warunkiem korzystania z przewozu autobusem Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. jest akceptacja przez pasażera postanowień niniejszego Regulaminu;

 2. Wykupienie przez pasażera biletu jest jednoznaczne z tym, że akceptuje on ten Regulamin;

 3. Zaleca się, by kupujący bilety jednorazowe płacili za nie odliczoną wcześniej kwotą pieniędzy;

 4. Zaleca się, by korzystający z przystanków pośrednich pojawiali się na nich z co najmniej pięciominutowym wyprzedzeniem w stosunku do umieszczonego w rozkładzie jazdy terminu odjazdu autobusu.


 

Prezes zarządu
Mirosław Domagała

 

* Przejazdem kombinowanym jest przejazd przesiadkowy realizowany autobusem/autobusami KLA LUZ Sp. z o.o. na dwóch lub więcej łączących się ze sobą osobnych liniach regularnych.

Regulamin wynajmu pojazdów

REGULAMIN TURYSTYCZNYCH I OKAZJONALNYCH 
PRZEWOZÓW OSÓB AUTOKARAMI
Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Spółki z o.o.

 

1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów przewozów osób, ich realizacji oraz rozliczeń finansowych pomiędzy stronami tych umów.
 2. Stronami umów przewozów osób są:
  • a) Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Krakowskiej 51 p. 15, 45-018 Opole, NIP 754-29-52-060, zwana dalej Przewoźnikiem,
  • b) osoba fizyczna lub prawna, zawierająca umowę przewozu osób autobusem Przewoźnika, zwana dalej Zamawiającym.
 3. Przedmiotem umowy są przewozy turystyczne i okazjonalne.
 4. Przedmiot umowy realizowany jest przy użyciu autokarów będących w dyspozycji Przewoźnika.

 

2. Składanie i przyjmowanie zamówień.

 1. Zamawiający składa zamówienie na przewóz w siedzibie Przewoźnika osobiście, telefonicznie pod numer 077 453 11 59 lub za pomocą urządzenia fax nr 077 454 71 86, bądź też drogą poczty internetowej na adres biuro@luz.opole.pl – co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji przewozu.
 2. Przewoźnik może przyjąć zamówienie w terminie późniejszym od określonego powyżej.
 3. Składając zamówienie, Zamawiający obowiązany jest podać swoją nazwę (dane personalne), adres, NIP, numer telefonu lub wskazać inną formę kontaktu, a także określić:
  • a) rodzaj zamawianego autokaru,
  • b) ilość miejsc,
  • c) datę, miejsce i godzinę podstawienia pojazdu,
  • d) trasę przejazdu,
  • e) datę, miejsce i przewidywany czas zakończenia przedmiotu umowy.
 4. Analizując zamówienie, Przewoźnik bezzwłocznie informuje Zamawiającego, czy jest w stanie zrealizować jego przedmiot i czy może przyjąć to zamówienie.
 5. Przewoźnik ma prawo powierzyć wykonanie przewozu podwykonawcy, o czym powinien poinformować Zamawiającego.
 6. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy w sytuacji określonej w punkcie 5).
 7. Po przyjęciu zamówienia strony uzgadniają:
  • a) cenę ryczałtową przewozu lub cenę za każdy przejechany kilometr na całej trasie,
  • b) limit kilometrów,
  • c) cenę za kilometry przejechane powyżej limitu,
  • d) wysokość opłaty za postoje,
  • e) kto – Przewoźnik, czy Zamawiający – ponosi opłaty za korzystanie z autostrad,
  • f) wysokość zaliczki (ewentualnej),
  • g) ogólną kwotę za wykonanie usługi, termin i formę jej uiszczenia.
 8. Przewoźnik może uzależnić realizację usługi od wpłacenia przedpłaty (zaliczki).
 9. Każda ze stron może odstąpić od zawarcia umowy, gdy nie będą jej odpowiadać warunki zaproponowane przez stronę przeciwną.

 

3. Zawieranie umowy.

 1. Po wzajemnym uzgodnieniu warunków zamówienia, strony zawierają umowę na realizację jej przedmiotu.
 2. Podstawową formą umowy jest umowa ustna.
 3. Dla celów dowodowych każda ze stron może żądać umowy pisemnej.
 4. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptowaniem przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okresie siedmiu dni i krótszym od terminu początku realizacji przewozu, wpłacona przez niego przedpłata przepada na rzecz Przewoźnika, a jeżeli przedpłata nie została uiszczona, wówczas Zamawiający zapłaci Przewoźnikowi karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
 6. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Przewoźnika w terminie określonym powyżej, Zamawiający ma prawo wynająć auto zastępcze na koszt Przewoźnika.

 

4. Okoliczności uzasadniające odstąpienie od realizacji umowy.

 1. Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy w wypadkach:
  • a) podstawienia przez Przewoźnika autokaru niesprawnego technicznie,
  • b) znajdowania się kierowcy autokaru w stanie po spożyciu alkoholu (nietrzeźwości) lub podobnie działających środków, przy jednoczesnej odmowie ze strony przewoźnika jego wymiany na innego kierowcę,
  • c) nieuzasadnionego podniesienia przez Przewoźnika ceny usługi już po zawarciu umowy.
 2. W sytuacjach opisanych powyżej Zamawiający ma prawo wynająć auto zastępcze na koszt Przewoźnika.
 3. Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w wypadkach:
  • a) stwierdzenia, że liczba pasażerów Zamawiającego jest większa od wskazanej przez niego w umowie (zamówieniu) lub posiadania przez nich nadmiernego bagażu,
  • b) znajdowania się pasażerów, którzy mają zostać przewiezieni, w stanie po spożyciu alkoholu (nietrzeźwości) lub podobnie działających środków,
  • c) ujawnienia posiadania przez pasażerów rzeczy zabronionych prawem (np. narkotyków, broni, materiałów wybuchowych), przedmiotów niebezpiecznych (np. fajerwerków, butli z gazem, środków żrących), oraz rzeczy pochodzących z przestępstwa,
  • d) zamiaru przewożenia przez pasażerów zwierząt,
  • e) istotnej zmiany przez Zamawiającego już po zawarciu umowy:
   • trasy lub długości przejazdu,
   • charakteru przedmiotu umowy,
   • oczekiwań co do wyposażenia technicznego autokaru,
  • f) niezapewnienia przez Zamawiającego fotelików ochronnych lub innych urządzeń do przewożenia dzieci, odpowiadających ich wadze i wzrostowi, oraz właściwym warunkom technicznym.
 4. 4) W sytuacjach opisanych w pkt 3) Przewoźnikowi przysługiwać będzie prawo do zachowania przedpłaty, a jeśli nie została ona uiszczona, prawo do kary umownej od Zamawiającego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

 

5. Zerwanie umowy w trakcie jej realizacji.

 1. Zamawiający ma prawo zerwać umowę w trakcie jej realizacji, w wypadkach:
  • a) wprawienia się kierowcy autokaru w stan nietrzeźwości lub w podobny stan, wskutek użycia środków odurzających, wyłączającego dalsze kierowanie pojazdem,
  • b) zaistnienia usterki technicznej pojazdu z powodów zawinionych przez Przewoźnika, uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy,
  • c) wstrzymania pojazdu od ruchu przez uprawnione do tego organy z powodów zawinionych przez Przewoźnika,
  • d) nieuzasadnionej odmowy przez kierowcę realizacji planu przewozu.
 2. Zerwanie umowy przez Zamawiającego w sytuacjach wymienionych wyżej może nastąpić dopiero wówczas, gdy brak jest reakcji Przewoźnika na zaistniałe zdarzenia.
 3. W sytuacjach wyszczególnionych powyżej Zamawiający ma prawo żądać od Przewoźnika podstawienia innego, spełniającego warunki zamówienia, autokaru.
 4. Przewoźnik ma prawo zerwać umowę w trakcie jej realizacji, w wypadkach:
  • a) spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających i palenia tytoniu przez pasażerów w autokarze,
  • b) zachowywania się pasażerów w sposób zagrażający bezpieczeństwu jazdy oraz życiu lub zdrowiu innych osób, albo mieniu znacznej wartości,
  • c) przewożenia przez pasażerów rzeczy zabronionych prawem, niebezpiecznych, oraz pochodzących 
  • z przestępstwa, a także substancji wydzielających fetor i inną, intensywną woń,
  • d) przewożenia przez pasażerów zwierząt,
  • e) nabycia przez pasażerów w toku realizacji umowy i posiadania przez nich w autokarze nadmiernego bagażu, zagrażającego bezpieczeństwu jazdy, życiu lub zdrowiu innych osób, albo mieniu znacznej wartości,
  • f) zaistnienia w autokarze z winy Zamawiającego niedającej się usunąć na miejscu usterki, wykluczającej dalszą jazdę,
  • g) niezapewnienia przez Zamawiającego kierowcy (kierowcom) autokaru godziwych warunków odpoczynku oraz możliwości przestrzegania przez nich czasu pracy kierowcy,
  • h) istotnej zmiany przez Zamawiającego trasy przejazdu lub czasu trwania przedmiotu umowy, bez wiedzy i zgody Przewoźnika,
  • i) niezapewnienia przez Zamawiającego fotelików ochronnych (innego urządzenia spełniającego właściwe warunki techniczne) dla dzieci, mających odbyć podróż autokarem Przewoźnika,
  • j) innych, istotnych naruszeń przez Zamawiającego zawartej umowy lub postanowień niniejszego regulaminu.
 5. W przypadkach wyszczególnionych w pkt 3) Przewoźnikowi przysługiwać będzie od Zamawiającego zapłata, jak za realizację całej umowy. Dodatkowo, jeżeli z jego winy dojdzie do przestoju autokaru, Przewoźnikowi przysługiwać będzie od Wynajmującego kara umowna w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień postoju.
 6. Koszty naprawy uszkodzeń autokaru, zaistniałych z winy pasażerów, obciążają Zamawiającego.

 

6. Prawa i obowiązki Przewoźnika.

 1. 1) Przewoźnik ma obowiązek:
  • do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie autokar, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne (przez cały czas trwania usługi) i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, oraz kierowany przez profesjonalnego kierowcę,
  • wyposażyć kierowcę we wszelkie wymagane prawem dokumenty oraz środki finansowe niezbędne do wywiązania się z opłat, które zgodnie z umową obciążają Przewoźnika,
  • jeżeli wyznaczony do realizacji przedmiotu umowy autokar nie spełnia wszelkich wymogów technicznych lub warunków zamówienia – podstawić samochód zastępczy. Taki sam obowiązek spoczywa na Przewoźniku w wypadku awarii autokaru w trakcie realizacji przewozu,
  • zapewnić bezpieczeństwo jazdy oraz komfort odpowiadający typowi zamówionego autokaru,
  • dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany w odpowiednim czasie, zgodnie z zamówieniem,
  • współpracować z Zamawiającym w celu realizacji zamówienia zgodnie z umową,
  • przyjmować i wszechstronnie rozpatrywać wszelkiego rodzaju reklamacje dotyczące realizacji umowy.
 2. 2) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) opóźnienia (i ich dalsze skutki) spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym),
  • b) skutki naruszeń, wykroczeń i przestępstw popełnionych przez kierowcę autokaru, na zaistnienie których Przewoźnik nie miał wpływu, ani za delikty wynikające z działań nie związanych z zakresem obowiązków kierowcy,
  • c) szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.

 

7. Prawa i obowiązki Wynajmującego.

 1. Wynajmujący ma prawo do:
  • a) rzetelnego, zgodnego z umową, wykonania zlecenia złożonego u Przewoźnika,
  • b) wynajęcia pojazdu zastępczego na koszt Przewoźnika w sytuacjach omówionych we wcześniejszych punktach regulaminu,
  • c) negocjowania z Przewoźnikiem ceny za usługę, ale wyłącznie przed zawarciem umowy,
  • d) składania reklamacji dotyczących realizacji umowy.
 2. Wynajmujący odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone Przewoźnikowi przez pasażerów.
 3. Do głównych obowiązków Wynajmującego należy:
  • a) zapłata Przewoźnikowi za realizację przedmiotu umowy, na zasadach i w terminie w niej uzgodnionych,
  • b) współpraca z Przewoźnikiem w celu właściwej realizacji umowy,
  • c) zapewnienie kierowcy:
   • właściwych warunków pracy i odpoczynku,
   • możliwości przestrzegania reżimu czasu pracy kierowców.
  • d) zapewnienie podróżującym dzieciom fotelików ochronnych.
 4. Zamawiający nie ma prawa ingerować w zakres obowiązków kierowcy, dotyczący zwłaszcza:
  • techniki kierowania pojazdem,
  • przestrzegania znaków i przepisów drogowych,
  • dozwolonej prędkości jazdy oraz czasu pracy kierowcy

 

8. Zasady dotyczące podróży i Pasażerów.

 1. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
 2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenie wyposażenia autokaru).
 3. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody.
 4. Jeżeli szkoda, o której mowa w punkcie poprzednim, spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) za każdy dzień wyłączenia autokaru.
 5. W autokarze zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
 6. Autokar nie jest przystosowany do przewozu zwierząt i zabrania się ich przewozu.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 8. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
 9. W przypadku, gdy autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
 10. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną.
 11. Pasażer może zabrać do autokaru bagaż podręczny o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Pozostałe bagaże winny być przewożone w lukach bagażowych autokaru.
 12. Zaleca się, by przewożone w lukach bagażowych bagaże były opisane nazwiskiem ich właściciela.
 13. Przewoźnik nie odpowiada za bagaże i rzeczy znajdujące się poza lukami bagazowymi.
 14. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagazu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni.
 15. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika za pośrednictwem Zamawiającego, w terminie jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie tej okoliczności kierowcy autokaru bezpośrednio po jej ujawnieniu.

 


9. Postanowienia końcowe.

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy:
  • a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515 
  • ze zm.),
  • c) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst. Jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 50,
  • poz. 601 ze zm.),
  • d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874, 
  • ze zm.).
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Regulamin biletów elektronicznych

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z BILETU ELEKTRONICZNEGO (EM-karty)
w Komercyjnych Liniach Autobusowych LUZ Sp. z o.o.*

 

 * Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Przewozu Osób Autobusami Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o.

 

BILET ELEKTRONICZNY:

1) Bilet elektroniczny jest kopią biletu papierowego zapisanego na karcie elektronicznej tzw. EM-karcie.

2) EM-karta pasażera jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową zawierającą wszelkie informacje dotyczące jej posiadacza (dane pasażera, nr biletu oraz trasę przejazdu).

3) Prawidłowo zaprogramowana i odczytana przez bileterkę karta uprawnia do przejazdu autobusami kursowymi naszego Przedsiębiorstwa.

4) EM-kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wydana

5) Pierwszą EM-kartę do biletu miesięcznego pasażer otrzymuje za darmo.

6) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej ponowne wydanie pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30,00 zł brutto.

 


INSTRUKCJA DLA PASAŻERA:

1) Podczas wsiadania do autobusu pasażer obowiązkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyłożenie EM-karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki.

2) Karta jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie

3) EM-karta ważna jest łącznie z biletem papierowym (paragon fiskalny). Pasażer nie może korzystać z przewozu tylko na podstawie jednego z tych elementów.

4) Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie kontrolującego EM-kartę oraz paragon fiskalny wraz z dokumentem tożsamości, a w przypadku biletów objętych ulgą ustawową również dokumentem uprawniającym do ulgi.

5) Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:

a. nie posiada przy sobie ważnej EM-karty

b. nie posiada przy sobie biletu papierowego (paragonu fiskalnego)

c. próba rejestracji przejazdu zakończyła się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.

6) Nie zaleca się:

a. Zginania karty

b. Przetrzymywania karty w niskich temperaturach (poniżej 4 oC)

c. Poddawania karty działaniu wysokich temperatur (powyżej 50 oC)

d. Trzymania karty w miejscach powodujących jej odkształcenie, takich jak tylne kieszenie spodni itp.

 

 

BILET ELEKTRONICZNY (EM karta)
w Komercyjnych Liniach Autobusowych LUZ Sp. z o.o.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

 

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY”?

Karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. 
EM-kartę należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund.

 

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „BŁĄD DANYCH EM-KARTY”?

Na skutek zdjęcia EM-karty z programatora nie została dokończona operacja jej programowania w kasie biletowej podczas sprzedaży. Konieczne jest zgłoszenie się do kierownika kas biletowych (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00), który przeprowadzi awaryjne programowanie karty.

 

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI”?

Bilet zapisany w EM-karcie stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet.

 

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „NIEWŁAŚCIWA TRASA”?

Bilet zapisany w EM-karcie nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. 
Należy posłużyć się paragonem fiskalnym aby potwierdzić ważność biletu, a w drugiej kolejności należy zgłosić ten problem w kasach biletowych celem jego wyjaśnienia i ewentualnej korekty trasy zapisanej w EM-karcie.

 

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „EM-KARTA ZASTRZEŻONA”?

EM-karta pasażera znalazła się na „czarnej liście” kart zablokowanych, kierowca ma prawo zatrzymać taką kartę do wyjaśnienia. 
Karta mogła zostać wciągnięta na „czarną listę” z kilku powodów, najczęstszym jest zgłoszenie przez właściciela faktu zaginięcia karty lub jej kradzieży.

 

Czy posiadacz EM-karty może kupić bilet miesięczny w autobusie?

Tak, pasażer posiadający EM-kartę może zakupić kolejny bilet miesięczny u kierowcy autobusu.
Zakupu można dokonać jedynie na ostatnim przystanku autobusu (pętla) w terminach od 25 dnia miesiąca bieżącego do 5 dnia miesiąca następnego.


Jeżeli na powyższej liście nie znalazł Pan/Pani odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt osobisty z kasą biletową w Opolu ul. Krakowska 51/15 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00, bądź mailowy: biuro@luz.opole.pl

Regulamin korzystania z Wi-Fi

Regulamin korzystania z Punktu Dostępowego WiFi w ramach 
Regulaminu Przewozu Osób Autobusami Komercyjnych Linii 
Autobusowych LUZ Sp. z o.o.

§1 Korzystanie z Usługi WI-FI odbywa się bezpłatnie.


§2 Korzystanie z Usługi WI-FI możliwe jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


§3 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

 • czasowy brak dostępu do Usługi WI-FI, ani za obniżenie przepustowości łącza,
 • nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
 • szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
 • za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera pasażera w Internecie.

§4 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. nie prowadzi wsparcia dla pasażera, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń pasażera z infrastrukturą punktu dostępowego. 

§5 Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.


§6 Transmisja radiowa Usługi WI-FI nie jest szyfrowana.


§7 Pasażer korzysta z Usługi WI-FI wyłącznie na własne ryzyko.


§8 Pasażerowi nie wolno używać Usługi WI-FI do następujących celów:

 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której pasażer nie jest uprawniony,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 • masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw.spam),
 • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 • odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o.
 • obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.

§9 W przypadku nie przestrzegania przez pasażera postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi WI-FI Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. mają prawo zablokować dostęp do Usługi WI-FI lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.


§10 Pasażer ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi WI-FI, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości. 


§11 Za skutki wynikające z korzystania z Usługi WI-FI, a powstałe w związku z udostępnieniem przez pasażera osobom trzecim hasła/kodu dostępu/loginu/innych danych pasażera, wyłączną odpowiedzialność ponosi pasażer.


§12 Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.


§13 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. mogą w celu realizacji Usługi WI-FI posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać się na komputerze pasażera. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu pasażerów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usługi WI-FI. Pasażer może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usługi WI-FI.


§14 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. nie odpowiadają za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.


§15 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia.


§16 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

HASŁO DOSTĘPOWE: luzopole