Regulamin korzystania z Wi-Fi

Regulamin korzystania z Punktu Dostępowego WiFi w ramach 
Regulaminu Przewozu Osób Autobusami Komercyjnych Linii 
Autobusowych LUZ Sp. z o.o.

§1 Korzystanie z Usługi WI-FI odbywa się bezpłatnie.


§2 Korzystanie z Usługi WI-FI możliwe jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


§3 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

  • czasowy brak dostępu do Usługi WI-FI, ani za obniżenie przepustowości łącza,
  • nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
  • szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
  • za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera pasażera w Internecie.

§4 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. nie prowadzi wsparcia dla pasażera, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń pasażera z infrastrukturą punktu dostępowego. 

§5 Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.


§6 Transmisja radiowa Usługi WI-FI nie jest szyfrowana.


§7 Pasażer korzysta z Usługi WI-FI wyłącznie na własne ryzyko.


§8 Pasażerowi nie wolno używać Usługi WI-FI do następujących celów:

  • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której pasażer nie jest uprawniony,
  • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  • masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw.spam),
  • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  • odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o.
  • obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.

§9 W przypadku nie przestrzegania przez pasażera postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi WI-FI Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. mają prawo zablokować dostęp do Usługi WI-FI lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.


§10 Pasażer ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi WI-FI, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości. 


§11 Za skutki wynikające z korzystania z Usługi WI-FI, a powstałe w związku z udostępnieniem przez pasażera osobom trzecim hasła/kodu dostępu/loginu/innych danych pasażera, wyłączną odpowiedzialność ponosi pasażer.


§12 Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.


§13 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. mogą w celu realizacji Usługi WI-FI posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać się na komputerze pasażera. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu pasażerów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usługi WI-FI. Pasażer może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usługi WI-FI.


§14 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. nie odpowiadają za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.


§15 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia.


§16 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

HASŁO DOSTĘPOWE: luzopole