Regulamin linii autobusowych

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB AUTOBUSAMI
Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Spółki z o.o.

 

 I. Zasady ogólne.

 1. Przewóz odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego biletu -jednorazowego, miesięcznego, bądź miesięcznego elektronicznego (EM-karty);
 2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Regulamin korzystania z biletu elektronicznego (EM-karty).
 3. Bilet jednorazowy nabywa się u kierowcy autobusu;
 4. Bilet jednorazowy ulgowy można nabyć dopiero po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki;
 5. Bilet miesięczny kupuje się w siedzibie Spółki, usytuowanej przy ul. Krakowskiej 51 pok. 15, 45-018 Opole, w okresie od 25 dnia mijającego miesiąca do 5 dnia miesiąca właściwego;
 6. Bilet miesięczny uprawnia jego właściciela (wyłącznie) do nieograniczonej liczby przejazdów na danej trasie w ciągu miesiąca, na okres którego został wykupiony;
 7. Bilet miesięczny wystawiany jest personalnie na nazwisko jego właściciela i jest ważny tylko w połączeniu z dokumentem tożsamości właściciela;
 8. Bilet miesięczny ulgowy jest ważny razem z dokumentem uprawniającym jego właściciela do zniżki;
 9. Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. dopuszczają możliwość przejazdów kombinowanych* na podstawie biletów jednorazowych oraz miesięcznych (dotyczy tylko linii Kluczbork-Bierdzany oraz Bierdzany-Opole);
 10. Bilet dla przejazdu kombinowanego wydaje się na całą relację przejazdu podróżnego – od przystanku wsiadania do przystanku docelowego podróży;
 11. Wysokość opłaty za przewóz osób autobusami Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. ustala się za łączną odległość taryfową całej drogi/trasy, na której odbywa się przejazd – dotyczy także przejazdów kombinowanych;

 

II. Obowiązki pasażerów.

 1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego go do przejazdu;
 2. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu zobowiązany jest uiścić opłatę karną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) oraz wykupić bilet uprawniający do kontynuowania podróży;
 3. Odstępowanie biletu przez jego właściciela innej osobie jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 4. Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w taki sposób, by nie utrudniał on nikomu podróży i nie zagrażał bezpieczeństwu jazdy;
 5. Zabrania się umieszczania bagażu na miejscach przeznaczonych do siedzenia;
 6. Pasażer ponosi odpowiedzialność za zawinione przez niego szkody powstałe w autobusie;
 7. Zabrania się przewożenia materiałów niebezpiecznych, mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia pasażerów, szkodę w mieniu bądź niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego;
 8. Zabrania się przewożenia zwierząt;
 9. Zabrania się wstępu do autobusu oraz jazdy pasażerom znajdującym się w widocznym stanie nietrzeźwości;
 10. Pasażer ma prawo składać skargi, wnioski i zażalenia dotyczące warunków przewozu, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i innych aktach prawnych.
 11. Pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych przed zakupem biletu zobowiązani są bez wezwania okazać dokument uprawniający do ulgi.

 

III. Obowiązki przewoźnika.

 1. Spółka jest zobowiązana zapewnić pasażerom bezpieczeństwo jazdy sprawnymi technicznie autobusami, kierowanymi przez profesjonalnych kierowców;
 2. Kierowca autobusu ma obowiązek:
  • a) przestrzegać przepisów określonych w Prawie o ruchu drogowym i innych aktach prawnych z zakresu dotyczącego kierowania pojazdami oraz regulaminu Spółki;
  • b) zachowywać należytą staranność w celu realizowania przewozów zgodnie z rozkładem jazdy;
  • c) zatrzymywać autobus w celu wysiadania i wsiadania pasażerów wyłącznie na przystankach autobusowych uwzględnionych w rozkładzie jazdy;
 3. Za wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, niezależne od przewoźnika, Spółka odpowiedzialności nie ponosi;
 4. Kierowca autobusu oraz osoby upoważnione przez przewoźnika, mają prawo kontrolować bilety pasażerów;
 5. W wypadku ujawnienia faktu jazdy bez ważnego biletu, kierowca ma prawo żądać zapłacenia przez pasażera opłaty karnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) oraz wykupienia biletu do kontynuowania przejazdu;
 6. Kierowca ma prawo wydalić z autobusu pasażera zachowującego się w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz żądać w tym zakresie pomocy ze strony ustawowo umocowanych organów porządkowych.

 

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Warunkiem korzystania z przewozu autobusem Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. jest akceptacja przez pasażera postanowień niniejszego Regulaminu;
 2. Wykupienie przez pasażera biletu jest jednoznaczne z tym, że akceptuje on ten Regulamin;
 3. Zaleca się, by kupujący bilety jednorazowe płacili za nie odliczoną wcześniej kwotą pieniędzy;
 4. Zaleca się również, by korzystający z przystanków pośrednich pojawiali się na nich z co najmniej pięciominutowym wyprzedzeniem w stosunku do umieszczonego w rozkładzie jazdy terminu odjazdu autobusu.

Prezes zarządu
Mirosław Domagała

 

* Przejazdem kombinowanym jest przejazd przesiadkowy realizowany autobusem/autobusami KLA LUZ Sp. z o.o. na dwóch lub więcej łączących się ze sobą osobnych liniach regularnych.