Regulamin linii autobusowych

Regulamin linii autobusowych

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB AUTOBUSAMI
Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Spółki z o.o.

I. Zasady ogólne.

 1. Przewóz odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego biletu jednorazowego, bądź miesięcznego elektronicznego (EM-karty) łącznie z biletem papierowym (paragon fiskalny);

 2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Regulamin korzystania z biletu elektronicznego (EM-karty).

 3. Bilet jednorazowy nabywa się u kierowcy autobusu;

 4. Bilet jednorazowy ulgowy można nabyć dopiero po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki;

 5. Bilet miesięczny kupuje się w siedzibie Spółki, usytuowanej przy ul. Krakowskiej 51 pok. 15, 45-018 Opole, w okresie od 25 dnia mijającego miesiąca do 5 dnia miesiąca właściwego;

 6. Bilet miesięczny uprawnia wyłącznie jego właściciela do nieograniczonej liczby przejazdów na danej trasie w ciągu miesiąca, na okres na który został wykupiony;

 7. Bilet miesięczny wystawiany jest personalnie na nazwisko jego właściciela i jest ważny tylko w połączeniu z dokumentem tożsamości właściciela;

 8. Bilet miesięczny ulgowy jest ważny razem z ważnym dokumentem uprawniającym jego właściciela do zniżki;

 9. Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. dopuszczają możliwość przejazdów kombinowanych* na podstawie biletów jednorazowych oraz miesięcznych;

 10. Bilet dla przejazdu kombinowanego wydaje się na całą relację przejazdu podróżnego – od przystanku wsiadania do przystanku docelowego podróży;

 11. Wysokość opłaty za przewóz osób autobusami Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. ustala się za łączną odległość taryfową całej drogi/trasy, na której odbywa się przejazd – dotyczy także przejazdów kombinowanych;

II. Obowiązki pasażerów.

 1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego go do przejazdu;

 2. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu lub dokumentu tożsamości zobowiązany jest uiścić opłatę karną oraz wykupić bilet uprawniający do kontynuowania podróży;

 3. Odstępowanie biletu przez jego właściciela innej osobie jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;

 4. Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w taki sposób, by nie utrudniał on nikomu podróży i nie zagrażał bezpieczeństwu jazdy;

 5. Zabrania się umieszczania bagażu na miejscach przeznaczonych do siedzenia;

 6. Pasażer ponosi odpowiedzialność za zawinione przez niego szkody powstałe w autobusie;

 7. Zabrania się przewożenia materiałów niebezpiecznych, mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia pasażerów, szkodę w mieniu bądź niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego;

 8. Zabrania się przewożenia zwierząt;

 9. Zabrania się wstępu do autobusu oraz jazdy pasażerom znajdującym się w widocznym stanie nietrzeźwości;

 10. Pasażer ma prawo składać skargi, wnioski i zażalenia dotyczące warunków przewozu, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i innych aktach prawnych.

 11. Pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych przed zakupem biletu zobowiązani są bez wezwania okazać dokument uprawniający do ulgi.

 12. Pasażerowie małoletni do lat 5 mogą podróżować wyłącznie na miejscach siedzących.

III. Obowiązki przewoźnika.

 1. Spółka jest zobowiązana zapewnić pasażerom bezpieczeństwo jazdy sprawnymi technicznie autobusami, kierowanymi przez profesjonalnych kierowców;

 2. Kierowca autobusu ma obowiązek:

  1. przestrzegać przepisów określonych w Prawie o ruchu drogowym i innych aktach prawnych z zakresu dotyczącego kierowania pojazdami oraz regulaminu Spółki;

  2. zachowywać należytą staranność w celu realizowania przewozów zgodnie z rozkładem jazdy;

  3. zatrzymywać autobus w celu wysiadania i wsiadania pasażerów wyłącznie na przystankach autobusowych uwzględnionych w rozkładzie jazdy;

 3. Za wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, niezależne od przewoźnika, Spółka odpowiedzialności nie ponosi;

 4. Kierowca autobusu oraz osoby upoważnione przez przewoźnika, mają prawo kontrolować bilety, dokumenty tożsamości oraz uprawnienia do ulgowych przejazdów pasażerów;

 5. W przypadku ujawnienia:

  1. faktu jazdy bez ważnego dokumentu tożsamości lub dokumentu uprawniającego do ulgi, kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo żądać zapłacenia przez pasażera opłaty karnej w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) oraz wykupienia biletu do kontynuowania przejazdu;

  2. faktu jazdy bez ważnego biletu, kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo żądać zapłacenia przez pasażera opłaty karnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz wykupienia biletu do kontynuowania przejazdu;

  3. zawinionego przez pasażera wstrzymania kursu lub zmiany jego trasy, kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo żądać zapłacenia przez pasażera opłaty karnej w wysokości 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);

 6. Kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo wydalić z autobusu pasażera zachowującego się w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz żądać w tym zakresie pomocy ze strony ustawowo umocowanych organów porządkowych.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Warunkiem korzystania z przewozu autobusem Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. jest akceptacja przez pasażera postanowień niniejszego Regulaminu;

 2. Wykupienie przez pasażera biletu jest jednoznaczne z tym, że akceptuje on ten Regulamin;

 3. Zaleca się, by kupujący bilety jednorazowe płacili za nie odliczoną wcześniej kwotą pieniędzy;

 4. Zaleca się, by korzystający z przystanków pośrednich pojawiali się na nich z co najmniej pięciominutowym wyprzedzeniem w stosunku do umieszczonego w rozkładzie jazdy terminu odjazdu autobusu.


 

Prezes zarządu
Mirosław Domagała

 

* Przejazdem kombinowanym jest przejazd przesiadkowy realizowany autobusem/autobusami KLA LUZ Sp. z o.o. na dwóch lub więcej łączących się ze sobą osobnych liniach regularnych.