Regulamin zabawy

REGULAMIN ZABAWY

„Przypomnijmy sobie lato”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w zabawie „Przypomnijmy sobie lato”.
 2. Organizatorem zabawy jest firma Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o.
 3. Zabawa jest organizowana na terytorium Polski za pośrednictwem Internetu.
 4. Zabawa „Przypomnijmy sobie lato” zostanie przeprowadzony w terminie od 20 lutego do 24 marca (do godz. 23:59) 2019 roku.
 5. Zabawa polega na poprawnej odpowiedzi składającej się z nazwy państwa, miasta oraz miejsca ukazanego na zdjęciach konkursowych.

§2 Zasady

 1. W Zabawie mogą brać udział osoby posiadające indywidualny profil w mediach społecznościowych których dane są zgodne z prawdziwym imieniem i nazwiskiem, które polubiły fanpage firmy www.facebook.com/luz.opole.
 2. Każdy z uczestników ma za zadanie napisać w komentarzu pod postem odpowiedź składającą się z nazwy państwa, miasta oraz atrakcji która jest na zdjęciu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest akceptacja regulaminu.
 4. Użytkownik może zgłosić tylko jedną odpowiedź pod każdym ze zdjęć.
 5. Odpowiedzi pod zdjęciami można umieszczać tylko w dniu opublikowania zdjęcia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza, jeżeli nie będzie on związany z konkursem.

§3 Nagrody

 1. Nagrodami w zabawie jest 10 (słownie: dziesięć) biletów miesięcznych na okres 01.04.2019 – 30.04.2019 r. na dowolnie wybraną linię spośród tych obsługiwanych przez Organizatora.
 2. Każda osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w postaci biletu miesięcznego.
 3. Osoby które udzielą poprawnej odpowiedzi pod wszystkimi postami otrzymają upominek w postaci gadżetów reklamowych Organizatora.
 4. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do wymiany nagród na gotówkę, nagrodę innego rodzaju, bilet na inny okres, ani odstąpienia nagrody osobom trzecim.

§4 Wyłonienie zwycięzców i dystrybucja nagród

 1. Spośród wszystkich osób, które poprawnie odpowiedzą na pytania zostanie wyłonionych 10 (słownie: dziesięć) laureatów.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 25 marca 2019 roku,
 3. Laureaci zabawy mają obowiązek osobiście przekazać swoje dane teleadresowe (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy) osobie odpowiedzialnej w siedzibie Organizatora do 4 dni od daty ogłoszenia wyników, czyli do 29 marca 2019 r.
 4. W przypadku nieotrzymania kompletnych danych teleadresowych od zwycięzców w powyższym terminie Organizator ma prawo wytypować nowego laureata nagrody.
 5. Nagroda w postaci biletu miesięcznego musi zostać odebrana osobiście w siedzibie Organizatora przez zwycięzcę.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania zabawy bez podania przyczyny ale po wcześniejszym powiadomieniu uczestników konkursu za pośrednictwem strony www.luz.opole.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb dystrybucji biletów.
 4. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.