Znajdź połączenie na naszych liniach autobusowych

Rozpocznij wpisywanie a system podpowie Ci nazwę przystanku.
Jeżeli chcesz poznać rozkład jazdy z Twojego przystanku uzupełnij tylko jedno pole wyszukiwarki i kliknij szukaj.

Szukaj
Dzień dobry, jest
23.06.2024
07:49

Regulamin wynajmu pojazdów

REGULAMIN TURYSTYCZNYCH I OKAZJONALNYCH 
PRZEWOZÓW OSÓB AUTOKARAMI
Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Spółki z o.o.

 

1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów przewozów osób, ich realizacji oraz rozliczeń finansowych pomiędzy stronami tych umów.
 2. Stronami umów przewozów osób są:
  • a) Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Krakowskiej 51 p. 15, 45-018 Opole, NIP 754-29-52-060, zwana dalej Przewoźnikiem,
  • b) osoba fizyczna lub prawna, zawierająca umowę przewozu osób autobusem Przewoźnika, zwana dalej Zamawiającym.
 3. Przedmiotem umowy są przewozy turystyczne i okazjonalne.
 4. Przedmiot umowy realizowany jest przy użyciu autokarów będących w dyspozycji Przewoźnika.

 

2. Składanie i przyjmowanie zamówień.

 1. Zamawiający składa zamówienie na przewóz w siedzibie Przewoźnika osobiście, telefonicznie pod numer 77 454 71 86, bądź też drogą poczty internetowej na adres biuro@luz.opole.pl – co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji przewozu.
 2. Przewoźnik może przyjąć zamówienie w terminie późniejszym od określonego powyżej.
 3. Składając zamówienie, Zamawiający obowiązany jest podać swoją nazwę (dane personalne), adres, NIP, numer telefonu lub wskazać inną formę kontaktu, a także określić:
  • a) rodzaj zamawianego autokaru,
  • b) ilość pasażerów,
  • c) datę, miejsce i godzinę podstawienia pojazdu
  • d) trasę przejazdu,
  • e) datę, miejsce i przewidywany czas zakończenia przedmiotu umowy.
 4. Analizując zamówienie, Przewoźnik informuje Zamawiającego, czy jest w stanie zrealizować jego przedmiot i czy może przyjąć to zamówienie.
 5. Przewoźnik ma prawo powierzyć wykonanie przewozu podwykonawcy, o czym powinien poinformować Zamawiającego.
 6. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy w sytuacji określonej w punkcie 5).
 7. Po przyjęciu zamówienia strony uzgadniają:
  • a) cenę ryczałtową przewozu lub cenę za każdy przejechany kilometr na całej trasie,
  • b) limit kilometrów,
  • c) cenę za kilometry przejechane powyżej limitu,
  • d) wysokość opłaty za postoje,
  • e) kto – Przewoźnik, czy Zamawiający – ponosi opłaty za korzystanie z autostrad,
  • f) wysokość zaliczki (ewentualnej),
  • g) ogólną kwotę za wykonanie usługi, termin i formę jej uiszczenia.
 8. Przewoźnik może uzależnić realizację usługi od wpłacenia przedpłaty (zaliczki).
 9. Zaliczka jest bezzwrotna i wliczana w cenę końcową usługi.
 10. Każda ze stron może odstąpić od zawarcia umowy, gdy nie będą jej odpowiadać warunki zaproponowane przez stronę przeciwną.

 

3. Zawieranie umowy.

 1. Po wzajemnym uzgodnieniu warunków zamówienia, strony zawierają umowę na realizację jej przedmiotu.
 2. Podstawową formą umowy jest umowa ustna.
 3. Dla celów dowodowych każda ze stron może żądać umowy pisemnej.
 4. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptowaniem przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okresie siedmiu dni i krótszym od terminu początku realizacji przewozu, wpłacona przez niego przedpłata przepada na rzecz Przewoźnika, a jeżeli przedpłata nie została uiszczona, wówczas Zamawiający zapłaci Przewoźnikowi karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
 6. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Przewoźnika w terminie określonym powyżej, Zamawiający ma prawo wynająć auto zastępcze na koszt Przewoźnika.

 

4. Okoliczności uzasadniające odstąpienie od realizacji umowy.

 1. Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy w wypadkach:
  • a) podstawienia przez Przewoźnika autokaru niesprawnego technicznie,
  • b) znajdowania się kierowcy autokaru w stanie po spożyciu alkoholu (nietrzeźwości) lub podobnie działających środków, przy jednoczesnej odmowie ze strony przewoźnika jego wymiany na innego kierowcę,
  • c) nieuzasadnionego podniesienia przez Przewoźnika ceny usługi już po zawarciu umowy.
 2. W sytuacjach opisanych powyżej Zamawiający ma prawo wynająć auto zastępcze na koszt Przewoźnika.
 3. Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w wypadkach:
  • a) stwierdzenia, że liczba pasażerów Zamawiającego jest większa od wskazanej przez niego w umowie (zamówieniu) lub posiadania przez nich nadmiernego bagażu,
  • b) znajdowania się pasażerów, którzy mają zostać przewiezieni, w stanie po spożyciu alkoholu (nietrzeźwości) lub podobnie działających środków,
  • c) ujawnienia posiadania przez pasażerów rzeczy zabronionych prawem (np. narkotyków, broni, materiałów wybuchowych), przedmiotów niebezpiecznych (np. fajerwerków, butli z gazem, środków żrących), oraz rzeczy pochodzących z przestępstwa,
  • d) zamiaru przewożenia przez pasażerów zwierząt,
  • e) istotnej zmiany przez Zamawiającego już po zawarciu umowy:
   • trasy lub długości przejazdu,
   • charakteru przedmiotu umowy,
   • oczekiwań co do wyposażenia technicznego autokaru,
  • f) niezapewnienia przez Zamawiającego fotelików ochronnych lub innych urządzeń do przewożenia dzieci, odpowiadających ich wadze i wzrostowi, oraz właściwym warunkom technicznym.
 4. 4) W sytuacjach opisanych w pkt 3) Przewoźnikowi przysługiwać będzie prawo do zachowania przedpłaty, a jeśli nie została ona uiszczona, prawo do kary umownej od Zamawiającego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

 

5. Zerwanie umowy w trakcie jej realizacji.

 1. Zamawiający ma prawo zerwać umowę w trakcie jej realizacji, w wypadkach:
  • a) wprawienia się kierowcy autokaru w stan nietrzeźwości lub w podobny stan, wskutek użycia środków odurzających, wyłączającego dalsze kierowanie pojazdem,
  • b) zaistnienia usterki technicznej pojazdu z powodów zawinionych przez Przewoźnika, uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy,
  • c) wstrzymania pojazdu od ruchu przez uprawnione do tego organy z powodów zawinionych przez Przewoźnika,
  • d) nieuzasadnionej odmowy przez kierowcę realizacji planu przewozu.
 2. Zerwanie umowy przez Zamawiającego w sytuacjach wymienionych wyżej może nastąpić dopiero wówczas, gdy brak jest reakcji Przewoźnika na zaistniałe zdarzenia.
 3. W sytuacjach wyszczególnionych powyżej Zamawiający ma prawo żądać od Przewoźnika podstawienia innego, spełniającego warunki zamówienia, autokaru.
 4. Przewoźnik ma prawo zerwać umowę w trakcie jej realizacji, w wypadkach:
  • a) spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających i palenia tytoniu przez pasażerów w autokarze,
  • b) zachowywania się pasażerów w sposób zagrażający bezpieczeństwu jazdy oraz życiu lub zdrowiu innych osób, albo mieniu znacznej wartości,
  • c) przewożenia przez pasażerów rzeczy zabronionych prawem, niebezpiecznych, oraz pochodzących 
  • z przestępstwa, a także substancji wydzielających fetor i inną, intensywną woń,
  • d) przewożenia przez pasażerów zwierząt,
  • e) nabycia przez pasażerów w toku realizacji umowy i posiadania przez nich w autokarze nadmiernego bagażu, zagrażającego bezpieczeństwu jazdy, życiu lub zdrowiu innych osób, albo mieniu znacznej wartości,
  • f) zaistnienia w autokarze z winy Zamawiającego niedającej się usunąć na miejscu usterki, wykluczającej dalszą jazdę,
  • g) niezapewnienia przez Zamawiającego kierowcy (kierowcom) autokaru godziwych warunków odpoczynku oraz możliwości przestrzegania przez nich czasu pracy kierowcy,
  • h) istotnej zmiany przez Zamawiającego trasy przejazdu lub czasu trwania przedmiotu umowy, bez wiedzy i zgody Przewoźnika,
  • i) niezapewnienia przez Zamawiającego fotelików ochronnych (innego urządzenia spełniającego właściwe warunki techniczne) dla dzieci, mających odbyć podróż autokarem Przewoźnika,
  • j) innych, istotnych naruszeń przez Zamawiającego zawartej umowy lub postanowień niniejszego regulaminu.
 5. W przypadkach wyszczególnionych w pkt 3) Przewoźnikowi przysługiwać będzie od Zamawiającego zapłata, jak za realizację całej umowy. Dodatkowo, jeżeli z jego winy dojdzie do przestoju autokaru, Przewoźnikowi przysługiwać będzie od Wynajmującego kara umowna w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień postoju.
 6. Koszty naprawy uszkodzeń autokaru, zaistniałych z winy pasażerów, obciążają Zamawiającego.

 

6. Prawa i obowiązki Przewoźnika.

 1. 1) Przewoźnik ma obowiązek:
  • do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie autokar, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne (przez cały czas trwania usługi) i ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, oraz kierowany przez profesjonalnego kierowcę,
  • wyposażyć kierowcę we wszelkie wymagane prawem dokumenty oraz środki finansowe niezbędne do wywiązania się z opłat, które zgodnie z umową obciążają Przewoźnika,
  • jeżeli wyznaczony do realizacji przedmiotu umowy autokar nie spełnia wszelkich wymogów technicznych lub warunków zamówienia – podstawić samochód zastępczy. Taki sam obowiązek spoczywa na Przewoźniku w wypadku awarii autokaru w trakcie realizacji przewozu,
  • zapewnić bezpieczeństwo jazdy oraz komfort odpowiadający typowi zamówionego autokaru,
  • dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany w odpowiednim czasie, zgodnie z zamówieniem,
  • współpracować z Zamawiającym w celu realizacji zamówienia zgodnie z umową,
  • przyjmować i wszechstronnie rozpatrywać wszelkiego rodzaju reklamacje dotyczące realizacji umowy.
 2. 2) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) opóźnienia (i ich dalsze skutki) spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym),
  • b) skutki naruszeń, wykroczeń i przestępstw popełnionych przez kierowcę autokaru, na zaistnienie których Przewoźnik nie miał wpływu, ani za delikty wynikające z działań nie związanych z zakresem obowiązków kierowcy,
  • c) szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.

 

7. Prawa i obowiązki Wynajmującego.

 1. Wynajmujący ma prawo do:
  • a) rzetelnego, zgodnego z umową, wykonania zlecenia złożonego u Przewoźnika,
  • b) wynajęcia pojazdu zastępczego na koszt Przewoźnika w sytuacjach omówionych we wcześniejszych punktach regulaminu,
  • c) negocjowania z Przewoźnikiem ceny za usługę, ale wyłącznie przed zawarciem umowy,
  • d) składania reklamacji dotyczących realizacji umowy.
 2. Wynajmujący odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone Przewoźnikowi przez pasażerów.
 3. Do głównych obowiązków Wynajmującego należy:
  • a) zapłata Przewoźnikowi za realizację przedmiotu umowy, na zasadach i w terminie w niej uzgodnionych,
  • b) współpraca z Przewoźnikiem w celu właściwej realizacji umowy,
  • c) zapewnienie kierowcy:
   • właściwych warunków pracy i odpoczynku,
   • możliwości przestrzegania reżimu czasu pracy kierowców.
  • d) zapewnienie podróżującym dzieciom fotelików ochronnych.
 4. Zamawiający nie ma prawa ingerować w zakres obowiązków kierowcy, dotyczący zwłaszcza:
  • techniki kierowania pojazdem,
  • przestrzegania znaków i przepisów drogowych,
  • dozwolonej prędkości jazdy oraz czasu pracy kierowcy

 

8. Zasady dotyczące podróży i Pasażerów.

 1. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
 2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenie wyposażenia autokaru).
 3. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody.
 4. Jeżeli szkoda, o której mowa w punkcie poprzednim, spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) za każdy dzień wyłączenia autokaru.
 5. W autokarze zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
 6. Autokar nie jest przystosowany do przewozu zwierząt i zabrania się ich przewozu.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 8. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
 9. W przypadku, gdy autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
 10. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną.
 11. Pasażer może zabrać do autokaru bagaż podręczny o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Pozostałe bagaże winny być przewożone w lukach bagażowych autokaru.
 12. Zaleca się, by przewożone w lukach bagażowych bagaże były opisane nazwiskiem ich właściciela.
 13. Przewoźnik nie odpowiada za bagaże i rzeczy znajdujące się poza lukami bagazowymi.
 14. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagazu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni.
 15. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika za pośrednictwem Zamawiającego, w terminie jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie tej okoliczności kierowcy autokaru bezpośrednio po jej ujawnieniu.

 


9. Postanowienia końcowe.

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy:
  • a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515 
  • ze zm.),
  • c) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst. Jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 50,
  • poz. 601 ze zm.),
  • d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874, 
  • ze zm.).
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.